Institucionet në varësi

DarZa – Drejtorite dhe Zyrat Rajonale Arsimore

AKP – Agjencia Kombëtare e Provimeve

IZHA – Instituti i Zhvillimit të Arsimit

ISHA – Inspektoriati Shtetëror i Arsimit

ASCAL – Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë

BOTEM – Shtëpia Botuese e Teksteve Mësimore

Agjencia e Shërbimit të Sporteve

Klubi Sportiv “Studenti”

Klubi Shumësportësh Partizani