Postuar më: 18/12/2017

URDHËR NR. 640 DATË 13.12.2017 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË URDHRIN NR.155 DATË 22.04.2015 “PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE PËR TEKSTET SHKOLLORE”.