Postuar më: 04/10/2016

URDHËR NR. 296, DATË 01.06.2016 “PËR NGRITJEN E GRUPIT TË PUNËS PËR HARTIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR SHKENCËN, TEKNOLOGJINË DHE INOVACIONIN PËR PERIUDHËN 2017 -2022”