Postuar më: 14/09/2018

UDHËZIM NR. 31, DATË 13.09.2018 PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 18, DATË 21.05.2018 “PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË CIKLIT TË DYTË, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, NË VITIN AKADEMIK 2018-2019,” TË NDRYSHUAR