Postuar më: 14/09/2018

UDHËZIM NR. 30, DATË 12.09.2018 PËR NUMRIN E NXËNËSVE PËR KLASË DHE NORMAT E PUNËS MËSIMORE NË INSTITUCIONET E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR