Postuar më: 14/09/2018

UDHËZIM NR. 29, DATË 10.09.2018 PËR VEPRIMTARINË DHE NGARKESËN MËSIMORE TË PERSONELIT AKADEMIK NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË