Postuar më: 12/09/2018

UDHËZIM NR. 28, DATË 7.09.2018 PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 12, DATË 27.04.2015 “PËR MBLEDHJEN, PËRPUNIMIN DHE MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE TË PUNONJËSVE ARSIMORË TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE PARAUNIVERSITARE DHE TË NXËNËSVE, SI DHE PËR PËRMBAJTJEN E DOSJEVE TË TYRE PERSONALE”