Postuar më: 31/01/2018

Kurrikula

2017

 

2016

PROGRAMET MËSIMORE TË KLASËS XI

PROGRAMET MËSIMORE TË KLASËS III

PROGRAMET MËSIMORE TË KLASËS VIII

 

PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMIN E LIRIMIT, VITI MËSIMOR  2015 – 2016

LËNDA “GJUHË ANGLEZE”

LËNDA “GJUHË FRËNGE”

LËNDA “GJUHË GJERMANE”

LËNDA “GJUHË ITALIANE”

LËNDA “GJUHË SHQIPE”

LËNDA “MATEMATIKË”

 

PROGRAMET MESIMORE

 

 

2015

 

PROGRAMET E LËNDËS SË HISTORISË

 

Programet lendore Klasa 1 dhe Klasa 6

 

 

 

Në kuadrin e reformës kurrikulare në arsimin parauniversitar Ministria e Arsimit dhe Sportit, për njohjen paraprake të të interesuarve, bashkëlidhur  publikon  disa nga programet e reja lëndore duke filluar nga klasa e parë e ciklit fillor dhe klasa e gjashtë e arsimit të mesëm të lartë.

Programi TIK, shkalla III

Programi Muzikë, shkalla III

Programi Histori, shkalla III

Programi Gjuhë Shqipe, Shkalla III

Programi Gjuhë Shqipe, Shkalla I

Programi Gjeografi, Shkalla III

Programi Edukim Fizik , Sporte dhe Shëndet, Shkalla I

Programi Aftësim Praktik Teknologjik, Shkalla III

Programi  Qytetaria, klasa 1 dhe klasa 6

Programi  Edukim Fizik, Shkalla III

Programi Arti Pamor, Shkalla III