Arsimi i Lartë

LIGJ Nr.9741, datë 21.5.2007 PËR ARSIMIN E LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË I NDRYSHUAR ME LIGJET Nr. 9832, datë 12.11.2007 Nr. 10 307, datë 22.7.2010 Nr. 10493, datë 15.12.2011 Nr. 82/2013, datë 14.2.2013

 

 

LISTA E INSTITUCIONEVE TË ARSIMIT TË LARTË PUBLIK

LISTA E INSTITUCIONEVE TË ARSIMIT TË LARTË PRIVAT

 

 

RAPORTI PËRFUNDIMTAR PËR REFORMIMIN E ARSIMIT TË LARTË DHE KËRKIMIT SHKENCOR

————————————————————————————————————————————————–

RAPORTI I PARË PËR REFORMIMIN E ARSIMIT TË LARTË DHE KËRKIMIT SHKENCOR

————————————————————————————————————————————————–

WEBSITE – KOMISIONI PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR

HTTP://WWW.KALKSH.ORG