Partnerët

Partnerët kryesorë të Sektorit të Sportit të Institucioneve Arsimore janë:

  • DAR/ZA
  • Instituti i Zhvillimit të Arsimit
  • Inspektoriati Shtetëror i Arsimit
  • Komiteti Olimpik Shqiptar
  • Federatat Shqiptare Sportive
  • Qendrat Kulturore të fëmijëve
  • Organizma ndërkombëtarë  sportiv
  • Shoqatat  sportive