Postuar më: 12 Nëntor 2015

URDHËR NR. 434, DATË 12.11.2015 "PËR RISHPËRNDARJEN E KUOTAVE TË PRANIMIT PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, ME KOHË TË PLOTË, PËR KANDIDATËT NGA REPUBLlKA E KOSOVËS, SI DHE KANDIDATËT SHQIPTARË NGA MAQEDONIA, MALI I ZI, PRESHEVA,BUJANOVCI DHE MEDVEGJA, NË INSTITUCIONET PUBLlKE TË ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2015 - 2016"