Postuar më: 30 Mars 2017

Udhëzim Nr. 6, datë 07.03.2017 Për një ndryshim në udhëzimin Nr.3, dt. 13.02.2017 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit, “Për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë, viti shkollor 2016-2017”