Postuar më: 23 Mars 2017

Udhëzim nr. 5 datë 16.02.2017 për një ndryshim në Udhëzimin nr. 52 datë 03.12.2015 "Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë", të ndryshuar