Postuar më: 02 Tetor 2017

UDHËZIM NR. 21 DATË 02.10.2017 PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 15 DATË 19.05.2017 “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË VITIN AKADEMIK 2017-2018, I NDRYSHUAR”