Postuar më: 24 Gusht 2016

UDHËZIM NR.16 DATË 03.08.2016 "PËR VITIN SHKOLLOR 2016 - 2017 NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR"