Postuar më: 15 Maj 2017

UDHËZIM NR. 14 DATË 10.05.2017 PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 44 DATË 21.08.2013 “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE TË NJËVLERSHMËRISË SË DËFTESAVE DHE DIPLOMAVE TË NXËNËSVE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR TË ARDHUR NGA JASHTË VENDIT”