Postuar më: 25 Prill 2017

Udhëzim Nr. 12 datë 24.04.2017 Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit Nr.2 datë 23.02.2016 “Për procedurat e konkurrimit, miratimit, porositjes, shpërndarjes dhe shitjes së teksteve shkollore të reja”