Postuar më: 11 Prill 2017

Udhëzim Nr.11 datë 10.04.2017 për një ndryshim në Udhëzimin Nr.52 datë 03.12.2015 "Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë", të ndryshuar