Postuar më: 25 Janar 2016

LIGJ Nr. 9376, datë 21.4.2005 "PËR SPORTIN" (në të cilin është reflektuar dhe ligji nr.9816,datë 22.10.2007 dhe Ligjit nr. 9963, datë 21.7.2008)