Postuar më: 04 Nëntor 2015

LIGJ Nr. 80/2015, PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË