Postuar më: 23 Nëntor 2015

LIGJ NR.10 171, DATË 22.10.2009 PËR PROFESIONET E RREGULLUARA NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË