Pasqyra e vendimeve gjyqësore

    INFORMACION PER VENDIMET GJYQSORE TE DEPOZITUARA VITI 2016    
     (Renditur sipas  afateve kohore te mberritura ne MAS )       
Nr                   Emri     i    Kreditorit  Nr. i Vendimit Gjyk.Apelit     Data e vendimit   Shuma  e detyrimit   SHPENZ. GJYQSORE   Shpenzime permbarimore   Shuma  ne total e detyrimit   Likujdimet   Verejtje  
1 Permbaruesi ENFORCEMENT GROUP SHPK" per  kreditorin   " Vjollca  Merkaj " 1560 26.06.2015     5,042,395       266,238      5,308,633      4,131,763 Mbyllur si detyrim
2 Permbaruesi " GAZMOR B.GURI "per  kreditorin   " Lirika  Çoçoli " 2758  17.12.2015  3,302,610        3,200     269,738      3,575,548      3,484,396  Mbyllur si detyrim 
3 Permbaruesi " STRATI BAILIF,S SERVISE "per  kreditorin   " Albano  Zhapaj" 2,437  18.11.2015  1,156,318   60,494 1,216,812 1,110,736  Likujduar deri me date 18/11/2015      ( data e Vendimit te Apelit) 
5 Permbaruesi " ENFORCEMENT GROUP "per  kreditorin   " Eriona  Kaceli" 2,482  19.11.2015  359,200   31,200 385,200 390,400  Diference detyrimi  dhe paga deri 30.04.2016 ( bruto) 
6 Permbaruesi " PRESTIGE BAILIFF SERVISE "per  kreditorin   " Arjana  Kolo" 440  05.03.2016  981,000   58,860 1,039,860 1,039,860  Procedure e hapur rikthim ne pune 
8 Permbaruesi  GENTIAN FRANGU  Per kreditorin " Dashnor Spahiu" 602  11.03.2014  954,000         48,300      1,002,300      1,002,300  Detyrim I ri per mosrikthim ne pune      ( nga dt 01.07.2015 deri 30.04.2016) 
9 Kreditori  Shpresa  Noka 3048 15.07.2014     1,526,400 63000 0      1,589,400      1,589,400  Procedure e hapur rikthim ne pune 
10 Permbaruesi " STRATI BAILIF,S SERVISE "per  kreditorin   " Klodiana  Shala" 2036 22.05.2014        955,400         57,324      1,012,724      1,012,724  Mbyllur si detyrim 
11 Permbaruesi "ZEF MACAJ PF "per  kreditorin   " Arjana Bekteshi" 964 28.04.2016     1,520,700         87,592      1,608,292      1,608,292 E ndare ne tre keste brenda 9 muajve
12 Permbaruesi " ENFORCEMENT GROUP "per  kreditorin   " Eriona  Kaceli" 2,482  19.11.2015  359,200   31,200         390,400                 -   Detyrim ne vazhdim
13 Permbaruesi " STRATI BAILIF,S SERVISE "per  kreditorin   " Albano  Zhapaj" 2,437  18.11.2015  541,796   31,207         573,003                 -   Detyrim ne vazhdim
14 Permbaruesi "ZEF MACAJ PF "per  kreditorin   " Alma  Kopliku" 1,419  07.06.2012  1,276,668       52,000 76,531      1,405,199                 -   Vendim I ardhur nga permbarusi dt 14/07/2016
15 Permbaruesi " GAZMOR B.GURI "per  kreditorin   "Matilda Parllaku " 230  11.02.2016  2,313,000        3,200 127,678      2,443,878                 -   Vendim I ardhur nga permbarusi dt 29.07.2016
16 Permbaruesi "ERMIR GODAJ "per  kreditorin   "Sokol  MIlo " 2,751  17.12.2015  1,388,880     123,000 87,084      1,598,964                 -   Vendim I ardhur nga permbarusi dt 01.08.2016
17 Permbaruesi "ERMIR GODAJ "per  kreditorin   "Dea Secyrity" 4,788  18.07.2016  346,176   28,800         374,976                 -   Vendim I ardhur nga permbarusi dt 01.08.2016
18 Permbaruesi " GENTIAN MADANI " Kavajë për  kreditorin   "Hasan Shkreli" 93  27.01.2016  2,084,688        3,500       24,000      2,112,188                 -    Debitor MAS dhe Shkolla e mesme  e Agrobiznesit  Charles Erikson Golem Kavaje 
19 Permbaruesi "VASIL  SHANDRO "  për  kreditorin   "Ylli  Xhaferri" 1053 06.05.2016          821,400           51,255            872,655                 -    Debitor MAS dhe Instituti I Nxenesve qe nuk shikojne e degjojne Ramazan kabashi ardhur dt 03/08/2016 
  Totali per pagese                  9,771,263