Pasqyra e vendimeve gjyqësore

    INFORMACION PER VENDIMET GJYQSORE TE DEPOZITUARA VITI 2017        
           
Nr                   Emri     i    Kreditorit  Nr. i Vendimit Gjyk.Apelit     Data e vendimit   Prot. MAS   data    Shuma  e detyrimit   SHPENZ. GJYQSORE   Shpenzime permbarimore   Shuma  ne total e detyrimit   Likujdimet   Verejtje  
1 Permbaruesi " STRATI BAILIF,S SERVISE "per  kreditorin   " Albano  Zhapaj" 2,437  18.11.2015         11,994  01.12.2016  759,836   49,238         809,074     Sekuestro Thesari Detyrim ne vazhdim nga dat 18.11.2015deri 30.09.2016
2 Permbaruesi " ENFORCEMENT GROUP "per  kreditorin   " Eriona  Kaceli" 2,482  19.11.2015  2198  02.03.2017  359,200   67,200 426,400 426,400  Detyrim ne vazhdim por mosrikthim ne pune nga data 01/11/2016 deri28/02/2017 
3 Permbaruesi " PRESTIGE BAILIFF SERVISE "per  kreditorin   " Arjana  Kolo" 440  05.03.2016         12,404  13.12.2016  588,600   40,966 629,566    Detyrim ne vazhdim por mosrikthim ne pune nga data 04/04/2016 deri 31/12/2016 
4 Kreditori  Shpresa  Noka 3048 15.07.2014 12748 21.12.2016        763,200   0         763,200    Detyrim ne vazhdim por mosrikthim ne pune nga data 01/05/2016 deri 31/12/2016 
5 Permbaruesi "ZEF MACAJ PF "per  kreditorin   " Alma  Kopliku" 1,419  07.06.2012           9,630  30.09.2016  1,276,668       52,000 76,531      1,405,199    
6 Permbaruesi "ERMIR GODAJ "per  kreditorin   "Sokol  MIlo " 2,751  17.12.2015           1,004  03.02.2017  1,388,880     123,000 100,284      1,612,164    Detyrim ne vazhdim por mosrikthim ne pune nga data 06.01.2015 deri 16.07.2016 
7 Permbaruesi "ERMIR GODAJ "per  kreditorin   "Dea Secyrity" 4,788  18.07.2016           9,911  07.10.2016  346,176   28,800         374,976   Sherbim rojet private Kontrate e 2015
8 Permbaruesi " GENTIAN MADANI " Kavajë për  kreditorin   "Hasan Shkreli" 93  27.01.2016      2,084,688        3,500       24,000      2,112,188    Debitor MAS dhe Shkolla e mesme  e Agrobiznesit  Charles Erikson Golem Kavaje 
9 Permbaruesi " STRATI BAILIF,S SERVISE "per  kreditorin   " Anita  Metuku" 3,350  20.10.2016         11,692  21.11.2016           413,000         43,000         24,500         480,500    Sekretare 7 paga mujore nga 59.000 leke 
10 Permbaruesi "VASIL  SHANDRO "  për  kreditorin   "Zaim  Elezi" 3,650  07.11.2016               26  05.01.2017        1,583,040           91,183      1,674,223    Shkresa e permbar. Nr 1487/1 dt 29/12/2016, rikthim ne pune dhe detyrim per pagese nga dt 01.01.2015 
11 Zyra permbarimore "GUGASHI" per kreditorin shoqeria KEVENJO rojet  3,473  26.10.2016           1,792  21.02.2017        1,872,016       104,565       119,851      2,096,432  2,039,668  Sherbim rojet private fatura te 2010 -2011 
12 Permbarusi Gjyqsor Privat "Mario HASANLLIU" ( kredi. Eksperte Shpresa Brecani) 7680/3082/912  23.02.2017           2,522  09.03.2017              60,000               60,000    
13 Permbaruesi  GENTIAN FRANGU  Per kreditorin " Dashnor Spahiu" 602  11.03.2014           2,956  24.03.2017           954,000           57,240      1,011,240    Detyrim ne vazhdim por mosrikthim ne pune 
  Totali per pagese                    13,455,162    
       
                     9,771,263