Pasqyra e vendimeve gjyqësore

  INFORMACION PER VENDIMET GJYQSORE TE DEPOZITUARA  (Vetem per punonjesit e MASR )  deri ne date 31.08.2017
       
Nr                   Emri     i    Kreditorit  Nr. i Vendimit Gjyk.Apelit     Data e vendimit   Data e protokollimit ne  MAS   Pga bruto   Shuma  e detyrimit deri 30.06.2017   Paguar ne vitin  2015   Paguar ne vitin 2016   Pagur ne vitin 2017   Detyrimi I mbetur deri ne date 30.06.2017    Verejtje 
1 Permbaruesi  GENTIAN FRANGU  Per kreditorin " Dashnor Spahiu" 602  11.03.2014   24.03.2017            95,400         4,102,200 1,812,600         954,000                   -   1,335,600 Vendimi eshte rikthim ne pune , vazhdon procedura per pagese 
2 Permbaruesi ENFORCEMENT GROUP SHPK" per  kreditorin   " Vjollca  Merkaj " 1560 26.06.2015             73,920         5,042,395 1,000,000      2,865,525                   -     Mbyllur si detyrim rikthyer ne pune  ne Ministrine e Financave
3 Permbaruesi STARTI BAILIFF,S SERVISE SHPK" per  kreditorin   " Blerina  Dojaka " 5939 24.10.2014             60,080         702,960 702,960                     -                     -   0 Mbyllur si detyrim
4 Permbaruesi " STRATI BAILIF,S SERVISE "per  kreditorin   " Albano  Zhapaj" 2,437  18.11.2015   02.06.2017            72,680         2,464,198                      -        1,050,242                   -   1,413,956 Veprimet permbarimore jane kundershtuar ( Sipas Drejtorise Juridike)
5 Permbaruesi " ENFORCEMENT GROUP "per  kreditorin   " Eriona  Kaceli" 2,482  19.11.2015   03.07.2017            89,800         1,616,400                      -           898,000       359,200 359,200 Vendimi eshte rikthim ne pune , vazhdon procedura per pagese 
6 Kreditori  Shpresa  Noka 3048 15.07.2014  28.12.2016            95,400         2,862,000                      -        1,589,400       763,200              509,400 Vendimi eshte rikthim ne pune , vazhdon procedura per pagese 
7 Permbaruesi " PRESTIGE BAILIFF SERVISE "per  kreditorin   " Arjana  Kolo" 440  05.03.2016   23.05.2017            65,400         1,962,000                      -           981,000       588,600 392,400 Vendimi eshte rikthim ne pune , vazhdon procedura per pagese 
8 Permbaruesi " GAZMOR B.GURI "per  kreditorin   "Matilda Parllaku " 230  11.02.2016   03.07.2017          128,500         3,855,000                      -        2,313,000                   -   1,542,000 Vendimi eshte rikthim ne pune , vazhdon procedura per pagese 
9 Permbaruesi "ZEF MACAJ PF "per  kreditorin   " Alma  Kopliku" 1,419  07.06.2012   30.09.2016            64,460         1,276,668                      -                       -                     -   1,276,668 Pas rikthimit ne detyre  eshte larguar me doreheqje ( sipas drejtorise Juridike)
10 Permbaruesi "ERMIR GODAJ "per  kreditorin   "Sokol  MIlo " 2,751  17.12.2015   03.07.2017            77,160         2,276,220                      -                       -      1,388,880              887,340 Vendimi eshte rikthim ne pune , vazhdon procedura per pagese . Me vendimin e pare nr 1642 dt 18.07.2013 eshte likjduar totalisht me detyrimet e prapambetura leke 3.005.560
11 Permbaruesi "VASIL  SHANDRO "  për  kreditorin   "Zaim  Elezi" 3,650  07.11.2016   05.01.2017            65,960         1,978,800                      -                       -         791,520          1,187,280 Vendimi eshte rikthim ne pune , vazhdon procedura per pagese 
12 Permbaruesi " STRATI BAILIF,S SERVISE "per  kreditorin   " Anita  Metuku" 3,350  20.10.2016              59,000            413,000                      -                       -         413,000                         -    Mbyllur si detyrim 
13 Permbaruesi "VASIL  SHANDRO "  për  kreditorin   "Andon Andoni" 1,974  11.05.2017   16.06.2017            81,160         2,475,380                      -                       -                     -            2,475,380  Do paguhet sipas radhes  
14  Permbarusi “Power & Justice), Permbarues Gjyqesor  Z. Ilir Dervishaj, kreditori Ederina kokomani( Hysi) 1,712  07.07.2015   06.07.2017            60,640         1,849,520                      -                       -                     -            1,849,520  Do paguhet sipas radhes  
+ Totali per pagese              32,876,741 3,515,560    10,651,167    4,304,400 13,228,744