Institucionet në varësi

AKP - Agjencia Kombëtare e Provimeve

IZHA - Instituti i Zhvillimit të Arsimit

ISHA - Inspektoriati Shtetëror i Arsimit

APAAL - Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë

BOTEM - Shtëpia Botuese e Teksteve Mësimore

Agjencia e Shërbimit të Sporteve

Klubi Sportiv "Studenti"

Klubi Shumësportësh Partizani