Buxheti dhe financat

 

 

 

 

 

RAPORT  MONITORIMI MINISTRIA E  ARSIMIT  DHE  SPORTIT (Janar – Dhjetor  2016)

ANEKSI 13 Buxheti i Arsimit 2016 - 1

ANEKSI 13 Buxheti i Arsimit 2016 - 2

RAPORT VJETOR MBI PERFORMANCËN E FZHR 2016

SITUACION VJETOR 2016

Deklarata e Cilësisë për vitin 2016

Pyetësori i vetëvlerësimit të MFK për vitin 2016

PROJEKTET ME FINANCIM TË HUAJ DHE BRENDSHËM  BUXHETI 2016 RAPORTIM I DATËS 31 Tetor  2016

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve për Buxhetin 2016

Aneksi për Buxhetin 2016

RAPORT MONITORIMI BUXHETIT (Janar - Dhjetor 2015)

ANEKSI 13 Buxheti i Arsimit 2015 - 1 (Janar - Dhjetor 2015)

ANEKSI 13 Buxheti i Arsimit 2015 - 2 (Janar - Dhjetor 2015)

DEKLARATË PËR CILËSINË E SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM TË MINISTRISË SË ARSIMIT DHE SPORTIT PËR VITIN 2015

PYETËSORI I VETËVLERËSIMIT 2015

RAPORT MONITORIMI BUXHETIT (Janar - Dhjetor 2014)
ANEKSI 13 (Janar - Dhjetor 2014)

Investimet për vitin 2014

RAPORT MONITORIMI BUXHETIT (Janar - Dhjetor 2013)
ANEKSI 13-1 (Janar - Dhjetor 2013)

ANEKSI 13-2 (Janar - Dhjetor 2013)

ANEKSI 13-3 (Janar - Dhjetor 2013)

Investimet për vitin 2013 

RAPORT MONITORIMI BUXHETIT (Janar - Dhjetor 2012)
ANEKSI 13-1 (Janar - Dhjetor 2012)

ANEKSI 13-2 (Janar - Dhjetor 2012)

ANEKSI 13-3 (Janar - Dhjetor 2012)

Realizimi i Investimeve për vitin 2012

RAPORT MONITORIMI BUXHETIT (Janar - Dhjetor 2011)
ANEKSI 13-1 (Janar - Dhjetor 2011)

ANEKSI 13-2 (Janar - Dhjetor 2011)

ANEKSI 13-3 (Janar - Dhjetor 2011)

RAPORT MONITORIMI BUXHETIT (Janar - Dhjetor 2010)
ANEKSI 13-1 (Janar - Dhjetor 2010)

ANEKSI 13-2 (Janar - Dhjetor 2010)

ANEKSI 13-3 (Janar - Dhjetor 2010)